Salarisbureau Hofstee & Kruisinga logo

Nieuws

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

- In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De rechter moet met een › Lees meer

Ontbindende voorwaarde arbeidscontract

- Een werkgever had in de arbeidsovereenkomst van een werknemer een ontbindende voorwaarde opgenomen. Die voorwaarde hield in dat de duur van het dienstverband was gekoppeld aan de met een opdrachtgever › Lees meer

Geen stamrechtvrijstelling voor in 2014 ontvangen vergoeding

- Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting vervallen. De stamrechtvrijstelling bepaalde dat aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon › Lees meer

Premieplicht voor werk in buitenland tijdens vakantie

- Voor de AOW, de Anw en de Wet langdurige zorg (Wlz) is verzekerd de ingezetene van Nederland die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Niet verzekerd is de persoon op wie op grond van › Lees meer

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

- Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wanneer zijn inkomen ook in het buitenland belast is. Wanneer › Lees meer

Regeling compensatie transitievergoeding

- Met ingang van 1 april 2020 betaalt het UWV op verzoek van de werkgever een compensatie voor de transitievergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst van › Lees meer

Inbreuk op godsdienstvrijheid

- Het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de Mens (EVRM) omvat onder meer het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Deze vrijheden zijn niet onbeperkt. Het EVRM staat › Lees meer

Dienstverband niet beëindigd

- In een procedure verzocht een werkneemster de kantonrechter om de werkgever te veroordelen tot betaling van onder meer schadevergoeding, transitievergoeding en achterstallig loon. De werkneemster ging › Lees meer

Transitievergoeding bij einde dienstverband

- Bij de beĆ«indiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De werkgever hoeft geen › Lees meer

Geïnteresseerd?